GDPR

Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal

Din 25 Mai 2018 în Romania și în restul Uniunii Europene se aplică REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

UAT - Comuna Baia de Fier prin Primăria Baia de Fier prelucrează prin mijloace automatizate și manuale următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele persoanei vizate, numele și prenumele părinților, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reședință, profesia, studiile, starea civilă, imaginea digitală, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate.

Instituția noastră prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri: resurse umane, evidența persoanelor, stare civilă, registrul agricol, taxe și impozite, urbanism, asistență socială, contabilitate, achiziții publice

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituția noastră sunt instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniile: apărare, ordine publică, securitate națională și justiție, administrație publică, sănătate, fiscalitate, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, în condițiile prezentului regulament.

Primăria Comunei Baia de Fier colectează, stochează și prelucrează doar datele cu caracter personal strict necesare pentru: executarea unei obligații legale, executarea unui contract, executarea unei sarcini legale pentru asigurarea unui interes public, protejarea unor interese vitale ale persoanelor vizate, protejarea unor interese legitime urmărite de operator sau în baza consimțământul persoanei vizate cu privire la prelucrare, expres şi neechivoc.

În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi, conform Regulamentului:

1. Dreptul de acces - presupune informarea, la cerere dumneavoastră, cu privire la faptul că datele cu caracter personal vă sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, aveți dreptul de a vi se aduce la cunoștință relații cu privire la: categoriile de date cu caracter personal vizate, scopurile prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost divulgate sau urmează a fi divulgate; acolo unde este posibil, perioada stocării, sau dacă nu este determinată, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; faptul că aveți posibilitatea de a depune o plângere către autoritatea de supraveghere și că ne puteți cere rectificarea, ştergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării acestora, ori că vă puteți opune prelucrării acestor date; sursa colectării datelor dacă acestea ne sunt furnizate de către o altă persoană decât dumneavoastră.

În acest sens, vă asigurăm că:

- veți primi de la noi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate;
- puteți solicita și primi răspuns de la noi în orice modalitate dorită de dumneavoastră (inclusiv e-mail).

Totodata, vă înștiințăm că mai aveți următoarele drepturi:

2. Dreptul dumneavoastră de a solicita o copie, conform celor arătate mai sus, nu trebuie să aducă atingere drepturilor și libertăților altor persoane.

3. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete.

4. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal. Aveţi dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri, dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru a ne conforma unei obligații legale, în scopuri de arhivare, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

De asemenea, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază consimțământul dumneavoastră, retragerea consițământului presupune și ștergerea automata a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.

5. Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a obține de la noi restricționarea prelucrării în anumite condiții:
- dacă dumneavoastră vă exercitați dreptul la opoziție - pe durata verificării de către noi a exactității datelor dumneavoastră cu caracter personal;
- dacă dumneavoastră considerați că prelucrarea datelor este ilegală, dar vă opuneți ștergerii acestora și solicitați restricționarea utilizării;
- se poate cere restricționarea prelucrării pe durata în care noi verificăm dacă drepturile noastre legitime sau interesul public prevalează în raport cu drepturile dvs. dacă v-ați opus prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați;
- noi nu mai avem nevoie de datele dvs, iar dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Vă asigurăm că veți fi informați înainte de ridicarea restricției de prelucrare a datelor cu caracter personal ce vă vizează.

6. Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține de la noi, într-un format structurat, utilizat curent și care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat și transmiterea acestor date, în această formă către un alt operator.

Condiții:
- prelucrarea de către noi are la bază consimțământul dvs și are ca obiect, inclusiv, prelucrarea datelor speciale cu caracter personal.
- prelucrarea are la bază executarea unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs, înainte de încheierea unui contract.
- prelucrarea se face de către noi prin mijloace automate.
- exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la ștergerea datelor și nu afectează drepturile și libertățile altora.

7. Dreptul la opoziție. Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor cu caracter personal ce vă vizează, iar noi vom înceta prelucrarea de îndată, cu excepția cazului în care  există motive legitime și imperioase ce justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs., ori când scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

8. Dreptul de retragere a consimțământului. În cazul prelucrărilor  întemeiate pe consimțământ, vă puteți retrage oricând consimțământul fără a fi afectată valabilitatea prelucrărilor anterioare.

9. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la care veți primi răspuns în termen de o lună de zile. În cazul în care formularea răspunsului necesită analiza unui volum ridicat de documente, informații, opinia unor terți etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum 2 luni, sens în care veți fi informat de acest aspect în termenul inițial de o lună

Primăria Comunei Baia de Fier va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și în scopul preîntâmpinării altor riscuri similare.

Primăria Comunei Baia de Fier a numit un responsabil cu protecția datelor, care asigură în mod independent aplicarea internă a normelor de protecție a datelor, în cooperare cu A.N.S.P.D.C.P, sub numele doamnei Consilier Juridic, Bădulescu Elena Despina, e-mail: juridic[at]pbf.ro, telefon: +40 253 461 202.

Primar,
Turbăceanu Dumitru

Consilier Juridic,
Bădulescu Elena-Despina